Список тез учасників конференції (зміст збірника) 2017

Список тез учасників конференції
(зміст збірника)

СЕКЦІЯ 1. Інформаційні технології в технічних та системах спеціального призначення     3

SECTION 1. Information technologies in technical systems and systems of special purpose     3

Спосіб Формування Множини Оціночних Сигналів Для Дослідження Функціонального Простору Об’єкта      4

Ю. Стрілецький, В. Ровінський

Технологічні Можливості Інформаційного Серверу Hyperwave     8

Н. Бойко, О. Копач

Радіовимірювальний Перетворювач Концентрації Газу на Транзисторній Структурі з Від’ємним Опором     12

О. Осадчук, В. Осадчук, Я. Осадчук

Застосування Частотного Критерію Інформативності Ознак в Задачах Інтелектуального Аналізу Тексту Багаторівневого Інформаційного Моніторингу     16

М. Голуб

Структурно-Параметрична Ідентифікація Правил Бази Модельних Знань     20

І. Жирякова, С. Голуб

Комп’ютерна Система Стереозору для Візуального Визначення Відстаней     24

О. Прокопчук, С. Вовк, М. Церр

Моделювання Структури Програмного Комплексу для Управління Газотранспортними Системами     28

О. Химко, В. Чекурін

Принципи Побудови Систем Інформаційної Підтримки Прийняття Рішень на Авіаційних Підприємствах     32

В. Темніков, А. Темніков

Cancellation Patterns and Term Rewriting     36

B. Zieliński, P. Maślanka

Fast Gender Classification Using Geometrical Features and SVM     40

P. Milczarski, Z. Stawska

Стохастичний Аналог Задачі Лінійного Програмування з Ефектом Галуження     44

Ф. Мірзоахмедов

СЕКЦІЯ 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції     48

SECTION 2. Information technologies in society, education, medicine, economics, management, ecology and jurisprudence     48

Пошук Облич з Допомогою Поділу Зображення та Параметричних Статистичних Ознак     49

Р. Мельник, Ю. Каличак, С. Дахній

Моделювання Плану Ремонту Доріг в Межах Територіальної Громади на Основі Модифікації Алгоритму Пріма     53

В. Литвин, З. Рибчак, Д. Угрин

Оптична Система для Фототерапії з Контролем Поглинутої Енергії     57

О. Яненко, К. Шевченко, Р. Ткачук, В. Кузь

Моделювання Елементів Мікросистем-на-Кристалі зі Структурою КНІ для Неінвазивних Глюкометрів     61

І. Когут, В. Голота, В. Довгий, М. Котик

Побудова Системи Моніторингу та Керування Станом Навколишнього Середовища на Основі Технології IoT     65

Н. Бондаренко

Формалізація Етапів Діагностично-Лікувальних Заходів при Проектуванні Систем Підтримки Прийняття Рішень в Медицині     69

А. Поворознюк, Г. Філатова

The Approach to Drawing up a List of Professional Competences in the Field of Software Engineering for Harmonization of Educational Standards     73

I. Turkin, V. Narozhnyy, Y. Vykhodets

Методи Розпізнавання Облич: Короткий Огляд     78

І. Голуб’як

Формування Масиву Вхідних Даних для Мамографічних Досліджень     82

С. Палаш, О. Харченко

Використання Фрактальних Характеристик Щільності Хроматину Ядра Клітини для Визначення Стану Інтерфази     86

O. Шумейко, С. Герасименко, Г. Шевченко

Моделювальний Комплекс для Симуляції Дефіциту Енергії в Клітинах Людини     91

Т. Аксьонова

Застосування Дискретної Оптимізації для Автоматизації Вибору Курсів Студентами     95

Г. Добровольський, О. Тодоріко, Є. Кушнір

Геоінформаційна Підсистема Моніторингу Концентрації Радіоактивних і Небезпечних Хімічних Речовин Внаслідок Надзвичайної Ситуації     99

П. Гучек, О. Литвиненко, І. Астіоненко

Застосування Зростаючої Пірамідальної Мережі для Вирішення Задачі Ідентифікації Людини по її ЕКГ     104

В. Вишневський, В. Величко, Л. Кізуб

Using Gamification in Mobile Activation Learning System     108

V. Emets, J. Rogowski, J. Krasiukianis

The Comparison of the Web Application Development Frameworks     112

J. Rogowski

Застосування Багатомодельного Класифікатора в Інформаційних Системах Кризового Моніторингу     116

А. Авраменко, С. Голуб

Технологія Проектування Електронних Дидактичних Ресурсів     120

О. Власій, О. Дудка, О. Гейко

Інформаційна Технологія Моніторингу Якості Загальноосвітнього Навчального Закладу     124

В. Лужецький, О. Білик, Б. Білусяк

Старовікові Насадження Природного Заповідника “Ґорґани”, їх Просторова Структура та Ідентифікація Супутниковими Знімками     128

А. Цуняк, О. Часковський, М. Король, О. Токар

Про Квантове Моделювання Інформації в Фінансовій Математиці     132

А. Прикарпатський

Гейміфікація Навчання     136

В. Горєлов, Д. Саля

Інформаційні Технології в Діяльності Керівника Навчального Закладу     140

Ю. Іляш, О. Власій, Б. Білусяк

СЕКЦІЯ 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації     144

SECTION 3. Information theory, coding and transformation of information form     144

Апаратно-Мінімальні Паралельні Коди CRC     145

В. Семеренко

On some Class of Quantum Finite Automata     149

V. Skobelev

Багатоканальні Системи Збору Даних     153

М. Семаньків, Д. Саля

Оптимізація Пошукового Алгоритму Боєра-Мура-Хорспула для Бінарних Даних     157

І. Завадський, В. Остапчук

New Probabilistic Model of Stochastic Context-Free Grammars in Greibach Normal Form     161

Ye. Hrubiian

СЕКЦІЯ 4. Цифрова обробка та ущільнення інформації     165

SECTION 4. Digital information processing and compression     165

Arbitrary Meshes to Simulate Natural Video Objects     166

O. Osharovska

Multivariate Outlier Detection Technique Based on Normalizing Transformations for Non-Gaussian Data     170

S. Prykhodko, N. Prykhodko, L. Makarova, K. Pugachenko

Апроксимація Параметричними Сплайнами для Ущільнення Інформації Електрокардіограми у Трьох Ортогональних Відведеннях     175

В. Вишневський, Т. Романенко

Алгоритми Побудови Ортогональних Базисів на Основі Рекурсивних Функцій Ґалуа     179

Н. Превисокова, Л. Петришин

The Dynamic Information in the Images     183

V. Boyun

Застосування Трійкових Симетричних Функцій для Цифрової Обробки Інформації на Основі Ортогональних Перетворень     187

А. Ізмайлов

СЕКЦІЯ 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах     191

SECTION 5. Information security in information and telecommunication systems     191

Математичні Моделі Модифікованої Несиметричної Крипто-Кодової Системи Мак-Еліса на Модифікованих Еліптичних Кодах     192

C. Євсеєв

Development of Data Exchange Protocol Prototype Between Intrusion Detection and Prevention Systems     197

O. Yeremenko, O. Lemeshko, A. Persikov

Огляд Видів Аналізу Соціальних Мереж для Забезпечення Інформаційної Безпеки     201

Т. Радівілова, Л. Кіріченко, Д. Рудченко

Вдосконалення Методу Моніторингу Цифрових Слідів Інцидентів Інформаційної Безпеки у Сегментах Національної Інформаційної Інфраструктури     207

Н. Казакова, О. Фразе-Фразенко

The Authentication Method in Wireless Sensor Network Based on Neighbor Trust Model     212

O. Voitovych, O. Shulyatitska

Методи Байт-Орієнтованого Хешування Даних Низькоресурсної Криптографії     216

В. Лужецький, С. Слободян, Д. Кисюк, О. Ювковецький

Концепція Сучасної Архітектури Менеджменту Процесів Інформаційної Безпеки Soapa     220

І. Копиченко

Оцінка Ризиків Інформаційної Безпеки в Мережах Wi-Fi на Основі Апарату Нечіткої Логіки     224

Л. Куперштейн, А. Татарчук, О. Войтович, Н. Ратников

Access Control Method Based on Workstation Binding     228

Yu. Baryshev, K. Neuimina

Перевірка Модельних Припущень у Криптоаналізі Arx-Шифрів     232

О. Деркач

Асимтотичні Розподіли Імовірностей Змішаних Диференціалів Випадкових S-Блоків     236

В. Бахтігозін, С. Яковлєв

Реалізація Методу Виділення Зон Управління в Захищеній Комп’ютерній Мережі     240

Л. Пархуць, М. Костяк

Оцінки Імовірностей Диференціалів Безключової R-Схеми Блокового Шифрування     244

Я. Євсюкова, С. Яковлєв

Ланцюги Підпросторів Калина-Подібних Шифрів     248

М. Коляда, С. Яковлєв

Формування Сеансовиих Ключів на Базі Концепції Прийняття Рішень     252

В. Глущенко, М. Петришин

Семантичний Аналіз Великих Даних в Задачах Кібербезпеки     256

В. Островська, О. Войтович

СЕКЦІЯ 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж     260

SECTION 6. Computer networks, systems and components architectonics     260

Комп’ютерна Система Визначення Реологічних Характеристик Суднових Технічних Рідин     261

В. Нікольський, К. Бережний, М. Нікольський

Система контролю завантаження контейнеровозів “ShipLoad”     265

Ю. Накул, В. Стовманенко, М. Нікольський

Скорочення необхідного ресурсу ПЛІС для обчислювальних систем на кристалі     269

В. Жабін, В. Жабіна

Глибокі Нейронні Мережі для Вирішення Завдань Розпізнавання і Класифікації Зображення     274

В. Синєглазов, О. Чумаченко

Deep Learning Classifier Based on NEFCLASS and NEFPROX Neural Networks     278

O. Chumachenko

Ітераційний метод самокалібрування передатних характеристик вимірювальних каналів біомедичної аналогово-цифрової системи     282

Л. Крупельницький, Д. Куций

Апаратна реалізація алгоритму сортування на основі просторово-часових графів     287

В. Грига, І. Когут, В. Голота, Л. Николайчук

СЕКЦІЯ 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем     291

SECTION 7. Mathematical and computer modelling of complex systems     291

Застосування Алгоритму Імітації Відпалу для Розподілення Даних при Паралельному Моделюванні Неізотермічного Напружено-Деформованого Стану з Урахуванням Фільтрації     292

В. Богаєнко

Про Природу Вхідних Даних в Деяких Задачах Штучного Інтелекту     297

Н. Тимофієва

Застосування Віртуалізованої ІТ-Інфраструктури для Збільшення Рівня Екологічної Безпеки Технологічних Систем     301

В. Петро

Комп’ютерне Моделювання Дифузійних Потоків Водню у Шаруватому Композиті Мідь-Залізо за Арксинус-Розподілу Включень     307

А. Чучвара

Parametric Analysis of Input Circles of Measuring Transducers Impedance of Potentiometric Type     311

G. Barylo, R. Holyaka, V. Virt, F. Vezyr

Математичне Моделювання Процесу Графітування Вуглецевих Виробів     315

О. Жученко, М. Волощук

Метод Змінних Радіусів в Задачі Розміщення Нерівних Кіл     319

С. Яковлев, О. Карташов, К. Коробчинський

Двовимірна Математична Модель Реакції Окислення Чадного Газу на Поверхні Платинового Каталізатора     323

П. Костробій, І. Рижа

The Movable Cellular Automata as a Tool to Simulation Biological Process and Systems     327

K. Gazdiuk, V. Zhikharevich, S. Ostapov

Поверхнева Енергія Деформації і Поляризації у Межах Градієнтної Теорії Пружних Діелектриків з Квадрупольними Електричними Моментами     331

О. Грицина, В. Кондрат

Математичне Моделювання Дифузії у Середовищі з Пастками за Каскадного Розпаду Домішок     336

Ю. Білущак

Математичне та Комп’ютерне Моделювання Процесів Конвективної Дифузії у Двошарових Засипних Фільтрах Води     342

О. Чернуха, Ю. Білущак

Фізико-Математична Модель Зв’язаних Теплових, Механічних і Дифузійних Процесів у Багатокомпонентних Тілах     349

В. Гончарук

Математичне Моделювання та Аналіз Міцності Деревини     355

С. Поберейко, Я. Соколовський

Problems of Complexity in Cybernetics and Creation of Universal System of Knowledge     359

P. Trokhimchuck

Особливості Польоту Квадрокоптера на Малих Висотах     363

Б. Благітко, Ю. Мочульський, І. Заячук

Програмний Комплекс для Дослідження і Порівняння Завадостійких Кодів     367

Ю. Гунченко, Т. Щербакова, П. Ємельянов, В. Левчук

Розрахунок Сил Тертя у Викривлених Нафтовидобувних Свердловинах з Врахуваням Положення З’єднувальних Муфт     373

О. Євчук, В. Ровінський

Моделі та Методи Оптимізації Функціонування Розподільчих Систем Енергетичного Комплексу     377

О. Кірік

Вплив Локального Зміщення Маси на Приповерхневі Явища в Кулі     382

О. Грицина, Г. Мороз

Автоматична Побудова Сематичної Мережі Тексту у Системах Запит-Відповідь     386

О. Волковський, Є. Ковилін

Математичне Моделювання Кінетики Квазістатичного Фільтраційного Насичення Пористого Шару Природнім Газом     390

В. Чекурін, З. Притула

Моделі Штучного Життя в Клітинному Просторі Ресурсів     394

В. Завертаний, О. Макаренко

Методика Вибору Оптимальної Геометричної Форми Порожнини в Зубі для Його Лікування Ендокоронкою     399

В. Макєєв, Р. Павличко, І. Заячук

Модифікований Метод Граничних Елементів та Алгоритм Розв’язання Задач Індукованого Магнітного Поля Тонкостінних Конструкцій в Тривимірному Просторі     403

В. Рябенький, Ю. Таргунакова, І. Чудайкін

Інформаційно-Аналітична Система для Оптимального Планування Режимів Роботи Підземних Сховищ Газу     410

Н. Притула, М. Притула, О. Гринів

Оптимальне Планування Режимів Роботи Складних Газотранспортних Систем     414

Н. Притула, М. Притула, В. Фролов

Методи Розв’язування Крайових Задач з Використанням Дробових Похідних за Часом     418

Я. П’янило, Г. П’янило, О. Браташ, В. Собко

Модель Неусталеного Руху Крові в Судинах з Врахуванням Пружності     422

Я. П’янило, В. Череватий

Система Оперативного Контролю Органіки у Природній і Питній Водах     426

О. Малько, А. Малько

СЕКЦІЯ 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей     430

SECTION 8. Applied methods of studying discrete-continuous mathematical models     430

Загальні Крайові Задачі для Гіперболічного Рівняння із Сумовними Коефіцієнтами та Правими Частинами     431

Р. Тацій, О. Карабин, О. Чмир

Прямий Метод Дослідження Температурного Поля в Багатошаровому Трубопроводі за Умов Пожежі     436

Р. Тацій, М. Стасюк, О. Власій, О. Пазен

Розв’язання Третьої Крайової Задачі для Рівняння Лапласа в Прямокутнику     441

Р. Тацій, О. Трусевич, М. Стасюк

Оптимізація на сферично розташованих комбінаторних множинах     445

О. Пічугіна

 

Шаблон Статті МНПК ІТКМ (стиль: paper title)     452

Л. Петришин, А. Ізмайлов