Список тез учасників конференції – 2018 (зміст збірника)

Список тез учасників конференції
(зміст збірника)

СЕКЦІЯ 1. Інформаційні технології в технічних та системах спеціального призначення     3

SECTION 1. Information technologies in technical systems and systems of special purpose     3

ПРО ОДИН СУБГРАДІЄНТНИЙ АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ СТОХАСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З ОБМЕЖЕННЯМ      4

М.Фахріддін

Формалізація Семантичного Моделювання з Використанням Теорії Комбінаторної Оптимізації     6

Н.Тимофієва

Методика Оперативної Діяльності Рішень Пошуку Безпечного Маршруту Військових Одиниць у Бойових Умовах на Основі Параметричного Синтезу та Алгоритму Рою Часток     10

В. Литвин, О. Іл’юк, Д. Угрин

Реоптимізація Узагальнених Задач про Виконуваність з Допомогою Ієрархій Релаксацій як Інтелектуальна Обробка Даних в Системах Штучного Інтелекту     14

В.Михайлюк

A System for Determining the Rheological Characteristics of Marine Technical Liquids     18

V. Nikolskyi, М. Nikolskyi, K. Berezhnyi , O. Bloshenko

Вимірювання Локації Об’єктів за Допомогою Сенсорних Мереж     24

А. Дуднік

Information and Analytical Technology for Control and Operation Management of Gas Transportation Systems Operation Modes    28

А. Tevyashev, S. Iievlieva

Переписування Семантики Історій Користувача     32

С. Собіескі, Б. Зієлінскі, П. Масьлянка

Analiza Korelacji Notowan Bitcoina     36

V. Fedoriv, J. Obrzud

Classification of Dermatological Shape Asymmetry Measures of Skin Lesion     40

P. Milczarski, Z. Stawska

Розв’язання Задачі Підрахунку Об’єктів при Складних Умовах Отримання Зображень     44

Р. Квєтний, О. Бісікало, В. Коцюбинський, Р. Маслій, О. Кириленко

Some Aspects of Functional Programming Languages Application in the Parallelization Problems     48

O.Geiko, A. Martsinkovskyi

СЕКЦІЯ 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції     52

SECTION 2. Information technologies in society, education, medicine, economics, management, ecology and jurisprudence     52

Інформаційний Портал для Обміну Контентом між Соціальними Мережами    53

О. Гладка, Я. Бабич

Моделювання Інтуіції на Засадах Парадигми Граничних Узагальнень    57

Ю. Прокопчук, О. Білецький

Доповнена та Віртуальна Реальність як Ресурс Навчальної Діяльності Студентів     61

І. Мельник, Н.Задерей, Г. Нефьодова

Управління Інтелектуальними Ризиками в Проектах Транспортування Великогабаритних Вантажів     65

І. Становська, С. Кошулян, О. Торопенко, О. Дадерко

Інтегрована Інформаційна Система для Підтримки Smart-Туризму     69

Ю. Тулашвілі, Т. Жовтан

Application of OBDII Technology in the IoT Conception    73

J. Rogowski

Фрактальна Обробка Цифрових Медичних Зображень при Проектуванні Систем Підтримки Прийняття Рішень в Медицині     77

А. Поворознюк, Х. Шехна

Алгоритм Сугено у Системі Підтримки Прийняття Судових Рішень     81

А. Бакурова, Е. Терещенко, М.Пасічник к

Ідентифікація Людини за її ЕКГ з Допомогою Зростаючої Пірамідальної Мережі     85

Л. Кізуб , В. Величко

Методи Дослідження Задач Технологічного Передбачення: Короткий Огляд     89

O. Білоконь

Інтелектуальна Система Оцінювання Знань під Навчання Студентів Функціональному Аналізу     93

Д. Бобилєв

Використання Інтернет-Сервісів в Навчальному Процесі     97

М. Семаньків, Б. Білусяк

Використання Методів Машинного Навчання для Ігрового Моделювання Розподілених Систем Управління    101

В. Горєлов, Л. Петришин

Інтегровані Уроки як Засіб Підвищення Якості Знань Учнів     105

В. Копильчук , М. Семаньків

Алгоритми Охоплення Даних для Підвищення Економічної Ефекивності й Експорту Держави та її Регіонів     109

В.Горбачук , М. Дунаєвський

Можливості Реалізації Змістової Лінії “Підприємливість та Фінансова Грамотність” на Уроках Інформатики     117

О. Дудка, І. Терешкун

Integrated Interactive Algorithmic Approach in Physics Education     116

I. Kogoutiouk , P.Kohutiuk

СЕКЦІЯ 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації     120

SECTION 3. Information theory, coding and transformation of information form     120

Декодування Стирань в Паралельних Циклічних Кодах     121

В.Семеренко, О. Тарасова, С. Луцков

Використання Пакетів Тестування для Статистичного Дослідження Генераторів Випадкових Чисел     126

М. Семаньків, І. Юрій, Д. Саля

Використання Суперпікселів в Ефективному Алгоритмі Сегментації Зображень на Основі Графу    130

Д.Луп’як, Р. Квєтний

СЕКЦІЯ 4. Цифрова обробка та ущільнення інформації     156

SECTION 4. Digital information processing and compression     156

Принципи Побудови Нейромережі для Відбору і Первинної Обробки Інформації з Елементами Зорового Аналізатора Людини     157

В. Боюн

Аналітичні Мережі як Засіб Моделювання Складних Систем     140

В. Ровінський , О. Євчук

Encoding Images with Fractal Genetic Algorithm    144

O. Osharovska, M. Patlayenko

Про Проблеми Відновлення Якості Зображень     148

А. Фельтов , О. Чмир , Н.Процах, А. Мельниченко

Дискретне Трійкове Симетричне Вейвлет-Перетворення та Його Застосування для Цифрової Обробки Інформації у Розподілених Системах Управління     152

А. Ізмайлов. Л. Петришин

СЕКЦІЯ 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах     156

SECTION 5. Information security in information and telecommunication systems     156

Development of a Computer System of Technical Condition for the Electric Podded Azimuth Thrusters     157

V. Nikolskyi , S. Khniunin , V. Budashko , М. Nikolskyi

Дослідження Розташування Образів Сеансових Ключів на Старших Рівнях Гіперпростору Описів     161

В. Глущенко , М. Петришин

Оцінка Ваги Хеммінга Обернених Чисел Відносно Операції Додавання за Модулем Узагальнених Чисел Мерсенна     165

Д. Ядуха

Перспективи Розвитку та Вдосконалення Розподіленої Системи Моніторингу Державних Інформаційних Ресурсів     169

Н. Казакова, О. Фразе-Фразенко,І. Копиченко

Hardware Tools for Pseudonondeterministic Block Ciphering     174

Yurii Baryshev

Розгортання Ключа для Блокових Шифрів з Псевдонедетермінованою Послідовністю Криптопримітивів     178

А. Остапенко-Боженова, В. Каплун

Метод Захисту Баз Даних Шляхом Багатошарового Користувацького Доступу     182

О. Войтович, І. Микитюк

Метод Виявлення Тролінгу як Інформаційно-Психологічної Операції в Кіберпросторі     186

В. Островська, О. Войтович, Л. Куперштейн

Виявлення Фейкових Облікових Записів у Соціальній Мережі «Facebook»     190

О. Войтович, А. Дудатьєв, В. Головенько

Побудова Оцінок Стійкості SP-мереж Спеціального Виду до Диференціального Криптоаналізу     194

О. Якимчук, С. Яковлєв

Індекси Розгалуження Матриць над Кільцями Лишків     198

О. Курінний, С.Яковлєв

Імовірності Диференціалів Шифруючих Перетворень із Частковим Забілюванням Ключами     202

В. Полулях, С. Яковлєв

Analysis of the Implementation and Computational Costs for the Cryptosystems on Suzuki Group     206

G.Khalimov, Y. Kotukh

СЕКЦІЯ 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж     210

SECTION 6. Computer networks, systems and components architectonics     210

Fuzzy Logic Positioning System of Ship’s Diesel Generators Actuating Mechanisms    211

V. Nikolskyi, K. Berezhnyi, Y. Ozhenko, V. Lisenko

Концепція Побудови Логічних і Арифметичних Пристроїв для Багатозначних Логік     216

Ю. Гунченко , С.Кузніченко, В. Левчук, О. Олейник

Способи Забезпечення Якості та Балансування Навантаження в Комп’ютерних Мережах     220

К. Шевчук, С. Захарченко

Структурно-Параметричний Синтез Згорткових Нейронних Мереж     225

В. Синєглазов, О. Чумаченко

СЕКЦІЯ 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем     229

SECTION 7. Mathematical and computer modelling of complex systems     229

Про Спрямоване Переміщення Графохідного Автомату без Компаса на Графі Квадратної Решітки     230

С. Сапунов

Комп’ютерне Моделювання Поведінки Стриженя з Трилінійного Двофазного Матеріалу при Розтягуванні     234

О.Петров

Моделювання Окиснення Чадного Газу на Поверхні Металевого Каталізатора: Тонка Структура Коливної Реакції     238

П.Костробій, І. Рижа

Динаміка Квазігармонічних Хвильових Пакетів у Середовищах з Включеннями     242

С. Скуратівський , І. Скуратівська

Зсувне Пластичне Відшаровування Прямокутного Включення з Вільною від Контакту Одною Парою Граней     246

В. Кривень, В. Валяшек, Л. Цимбалюк, А. Бойко

Схеми Чисельного Інтегрування для Скінченно-Різницевого Розв’язання Дробового за Часом Рівняння Дифузії з Узагальненою Похідною Капуто     250

В.Богаєнко

Дослідження Можливості Застосування Закону Керування, Синтезованого на Основі Кінематичної Моделі, для Керування Динамічною Моделлю Реверсного Руху Автопоїзда     254

В. Вербицький, Д. Татієвський, А. Безверхий

Моделювання Еволюції Поодиноких Хвиль в Конструкційних Матеріалах     258

Я. Рущицький, В. Юрчук

Інтелектуальний Метод Розпізнавання Найближчої Пари в Нечітких Умовах     262

С.Нестеренко, О. Дадерко, І. Саух

Синтез Моделей Багатокритеріального Оцінювання Методом Компараторної Ідентифікації     266

В. Безкоровайний, О. Драз, В. семенець

Комп’ютерне Моделювання Модифікованого Методу Оптимальної Зупинки    270

Л. Файнзільберг, Ю. Яременко

Mathematical Modeling and Simulation of Processes of Heterodiffusion with Cascade Decay of Particles     274

Y. Chaplya,O. Chernukha, Y. Bilushchak

Функції Гріна задач дифузії двома шляхами    284

О.Чернуха, Ю. Білущак , Є. Чапля

Особливості Валідації Комплексних Глобальних Моделей     289

Микола Густі, Інна Охремчук

Нова Модель Штучного Нейрону для Побудови Нейронних Мереж у Задачі Апроксимації    296

О. Чумаченко, В. Горбатюк

До Дослідження Командних Ігор на Базі Моделей з Асоціативною Пам’яттю та Моделей Штучного Життя     300

О. Макаренко , В. Завертаний

Modeling of Hydrodynamics Processes with Phase Transition     303

G.Sandrakov

Задачі Динаміки Сумісного Руху Резервуару з Рідиною     307

О. Константінов

Синтез Оптимального Керування Динамічними Процесами в Газотранспортних Системах     311

Н. Притула , М. Притула

Моделювання Катастрофічних Приземлень Квадрокоптера    315

Б. Благітко , Ю. Мочульський, І. Заячук

Використання Шаблонів для Структур Вхідних Даних в Оптимізаційно-Імітаційних Експериментах     319

В. Бігдан, О. Криковлюк

Вплив Локального Зміщення Маси на Потенціальне Поле Точкового Заряду у Безмежному Діелектричному Середовищі     323

О. Грицина , Г. Мороз

Модель Системної Оптимізації Технологічних Об’єктів     327

В. Безкоровайний, О. Шевченко

Перегляд Гіпотез при Моделюванні Нелінійних Задач Динаміки Резервуарів з Рідиною     331

О.Лимарченко

Спектральні Методи в Прикладних Задачах     335

Я. П’янило, О. Браташ, Г. П’янило

Формування Масиву Вхідних Даних для Класифікації Друкованих Текстів в Технології Багаторівневого Інтелектуального Моніторингу     339

М. Голуб

Інформаційна Система Короткочасного Прогнозування     343

С. Голуб , С. Куницька

Структурна Ідентифікація Класифікаторів в Системах Кризового Моніторингу     347

С. Голуб, А. Авраменко

Інтелектуальний Моніторинг Температури на Основі Даних Тепловізійної Зйомки     351

М. Талах , С. Голуб

Моделювання Процесу Адсорбції Включень на Поверхню Розділу Фаз     355

О. Малько, А. Малько

Методологія Створення Віртуального Робота     359

В.Веретельник

Комп’ютерна Модель Блоку LRU Кеш – пам’яті Процесорного Ядра Архітектури ІА – 32     363

В.Пуйденко

Моделювання Дифузії Домішки у Багатокомпонентному Двофазному Випадково Неоднорідному Середовищі з Пастками     368

О. Чернуха, О. Власій

СЕКЦІЯ 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей     373

SECTION 8. Applied methods of studying discrete-continuous mathematical models     373

Lagrangian Approximations and Collocation Method for Solution of Integral Equations of the First Kind     374

O. Polishchuk

Дослідження Процесів Теплопереносу у Багатошарових Конструкціях Основних Геометричних Форм з Урахуванням Внутрішніх Джерел Тепла     379

Р. Тацій, М. Стасюк, О. Пазен

Загальна Схема Дослідження Поздовжніх Коливань Стрижнів Кусково-Сталого Перерізу    386

Р. Тацій, О. Карабин

Застосування Математичних Методів до Контролю Технічного Стану Обєктів Нафтогазового Комплексу та Стану Довкілля     393

А. Олійник

 

Математичне Моделювання Процесу Обміну Речовин в Організмі Людини та його Програмна Реалізація     396

Є. Олійник