Тези

Список тез учасників конференції
(зміст збірника)

СЕКЦІЯ 1. Інформаційні технології в технічних системах    3

МЕТОД ПОБУДОВИ МАСШТАБНО-ІНВАРІАНТНОЇ ТОПОЛОГІЇ БЕЗПРОВОДОВИХ MESH МЕРЕЖ
Даник Ю. Г., Воротніков В. В., Кулаков Ю. О.    3

MONOIMMITTANCE LOGIC R-ELEMENTS
Filinyuk N. A., Lishchynskaya L.B., Voycekhovska O.V., Stakhov V. P.    6

РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ НА ОСНОВІ ДВОКОЛЕКТОРНОГО ТЕНЗОТРАНЗИСТОРА
Осадчук В. С.Осадчук О. В.Осадчук Я. О.    8

АНАЛІЗ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ В ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Вдовітченко А.В., Туркін І.Б., Аль-Кхшаб С.С.    10

ВПЛИВ РЕКУРСИВНИХ АЛГОРИТМІВ БАГАТОЗОНДОВИХ МІКРОХВИЛЬОВИХ МУЛЬТИМЕТРІВ НА ТОЧНІСТЬ
Мирошник М.А., Зайченко О.Б.    13

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ВИРОБІВ ГАЗОВОГО
ОБЛАДНАННЯ ТА ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ
Мірошник М. А., Котух В.Г., Пахомов Ю.В.    15

ДО ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СПАДКОВОСТІ І НАДІЙНОСТІ ВИРОБІВ ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ
Мірошник М. А., Котух В.Г., Капцова Н.І.    17

MULTI-AGENT PRODUCTION PLANNING SYSTEM
Jerzy DUDA, Dariusz SALA    19

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ РЕФАКТОРІНГУ В ЗАДАЧАХ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО КОДУ
Соколова Є.В.     22

АВТОМАТИЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Гучек П.Й.    25

БІОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Голуб’як І.В., Косаревич Р.Я.    28

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Корытчинко Т.И.    31

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ Q-АНАЛIЗУ ДЛЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ КОРИСТУВАЧА ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Смірнова А.С.    34

ІНФОРМАЦІЙНІ MAPLE-ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗИСНИХ БЛОКІВ АЛГОРИТМУ ПЕРЕТВОРЕННЯ БАРРОУЗА – УЇЛЕРА
Михалевич О.В.    36

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В ПАССИВНЫХ И ПАССИВНО-АКТИВНЫХ СИСТЕМАХ РАДИОЛОКАЦИИ
Пантеев Р.Л.    39

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСЕМ ПРИ ГРУПУВАННІ ЗАПИТІВ У МЕТОДІ ІНКРЕМЕНТАЛЬНОГО ОНОВЛЕННЯ МАТЕРИАЛІЗОВАНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ
Новохатська К.А.    42

СЕКЦІЯ 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині,  економіці та екології    44

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
Гунченко Ю.О., Шворов С.А., Халед Алаіасра, Савенчук В.В.    44

АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕННЯ ЗРАЗКА КРОВІ З ДОПОМОГОЮ ОЗНАК КОНЦЕНТРАЦІЇ КОЛЬОРУ ТА ГУСТИНИ ПІКСЕЛІВ
Роман Мельник, Ілля Кожух Юрій Каличак    46

МЕРЕЖЕВА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ
Бондарев В.М., Черепанова Ю.Ю.    49

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ. ЗАДАЧІ, ПРИКЛАДИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Макаренко О.С., Самородов Є.Л.    51

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ
Голуб С.В., Жирякова І.А.    53

МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ МЕТОД ЗГОРТАННЯ ЧАСТКОВИХ КРИТЕРІЇВ В УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОКАЗНИК
Грицюк М.Ю., Грицюк Ю.І.    56

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Поворознюк А.І., Поворознюк О.А.    59

ІНФОРМАЦІНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПРОБЛЕМНИХ ДІЛЯНОК МАМОГРАМ
Голуб С.В., Коваленко В.В.    61

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ
Ошовська К. І. , Гороховський О. І.    63

НЕЧІТКІ МОДЕЛІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПТАХОВИРОБНИЦТВІ
Кондратенко Н.Р., Тарадайко Т.В.    65

COMPUTER SYSTEMS THAT ASSISTS THE INTERACTIVE LECTURES
Rogowski J.    68

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Тимошенко Л.М., Ніколаєнко О.В, Стець Е.І.     70

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВА У СИРОВИНІ ТА МАТЕРІАЛАХ
Тимошенко Л.М. , Іордан М.Г.     72

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ FLASH-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
Дудка О.М., Власій О.О.    74

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА   ГАРМОНІЙНОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Осадчук Н.І.    77

ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАЦІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Дудатьєва В.М., Літушко О.А.    79

СЕКЦІЯ 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації    81

ПОЛІБОНАЧЧІ МЕТОДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФОРМИ ЦИФРОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Петришин Л. Б.    81

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДЕШИФРУВАННЯ КОДІВ ФІБОНАЧІ
Борисенко О.А., Стахов О.П., Маценко С.М.    83

МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОДІВ ГРЕЯ
Лужецький В.А., Чеборака Т.М.    85

PRINCIPLES AND COMPARISON OF STOPPING RULES FOR TURBO DECODERS
Ivanov Yu.Yu, Kulyk A.Ya.    87

АНАЛІЗ СКЛАДНОСТІ ЗАДАЧІ РЕФЕРУВАННЯ ТЕКСТУ
Бісікало О.В., Богач І.В.    89

МУЛЬТИРОЗДІЛЬНИКОВІ СТИСКАЛЬНІ КОДИ
Завадський І.О.    92

НАДЛИШКОВІСТЬ ФІБОНАЧЧІ-ПОДІБНИХ СИСТЕМ КОДУВАННЯ
Горєлов В.О.    95

АВТОМАТНІ МОДЕЛІ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ
Семеренко В. П.    97

ФОРМУВАННЯ СТИСНУТИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ШЛЯХОМ КОДУВАННЯ РІВНІВ КВАНТУВАННЯ
Іляш Ю.Ю.    100

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО
ПЕРЕТВОРЮВАЧА  МОНТЕ-КАРЛО
Семаньків М.В., Гейко О.Я    102

ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОКАНАЛЬНИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Семаньків М.В.    104

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАЛЬНОМЕРНО-ПЕЛЕНГАЦИОННОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КООРДИНАТ В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Поздняков Е.К.    107

ПЕРВИННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЇ В НЕГАПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ
Петришин М. Л.    110

СЕКЦІЯ 4. Технології цифрової обробки інформації    112

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВІДЕОСИСТЕМИ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
В.П.Боюн    112

ADJUSTABLE BALANCE LOGARITHMIC TYPE ALGEBRAIC STRUCTURE BASED ON HAMACHER
TRIANGULAR NORM
Vorobel R.    115

СПЕКТРАЛЬНЕ СТИСНЕННЯ СІТКОВИХ 3D ЗОБРАЖЕНЬ
Ошаровська О.В.    117

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ CUDA ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ ЧАСТОТНО-
ЧАСОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Євчук О.В., Ровінський В.А.    120

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В СИСТЕМАХ ФУНКЦІЙ ҐАЛУА,
ПОРОДЖЕНИХ РІЗНИМИ ВЕКТОРАМИ
Превисокова Н.В.   123

СИНТЕЗ ГРАМАТИКИ ГОЛОСОВОГО ІНТЕРФЕЙСУ БАГАТОМОВНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
Грищук Т.В., Зарванська А.І.  126

ПІДНЕСЕННЯ ДО КВАДРАТУ ІТЕРАЦІЙНИМ МЕТОДОМ НА ПЛІС
Король І. Ю.Тютюнникова Г.С.Совга Т.С.   128

БІОМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ
Вишневський В.В., Романенко Т.М., Кізуб Л.А.    130

РОЗРАХУНОК СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ ПОМНОЖУВАЧА РЕАЛІЗОВАНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМУ МАСТОРВІТО
Шологон О.З.    132

ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ ПОМНОЖУВАЧІВ РЕАЛІЗОВНИХ АЛГОРИТМОМ
МАСТРОВІТО ТА КЛАСИЧНИМ ДВОКРОКОВИМ АЛГОРИТМОМ
Шологон Ю.З   134

СЕКЦІЯ 5. Захист інформації  в інформаційно-телекомунікаційних системах    137

МЕТОД ОБРОБКИ ПОТОКУ КАДРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ
Бараннік В.В., Рябуха Ю.Н., Комолов Д.І.    137

МЕТОД ГЕШУВАННЯ З ПСЕВДОВИПАДКОВОЮ ВИБІРКОЮ БЛОКІВ ДАНИХ
Лужецький В.А., Гадалін М.С.    139

МЕТОД КОДУВАННЯ ДВІЙКОВИХ ДАНИХ ДЛЯ ЇХ ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА
Бараннік В.В., Сидченко С.А., Тарнополов Р.В., Мусиенко А.П.    141

ШИФРИ ПЕРЕСТАНОВОК БЛОКІВ ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ
Лужецький В.А., Горбенко І.С.    143

КВАНТОВА КРИПТОГРАФІЯ: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ЗДОБУТКИ
Остапов С.Е.    145

МОДЕЛЬ БЛОКОВОГО ШИФРУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЕРЕСТАНОВОК
Лужецький В.А., Заглада В.І.    147

НОВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КРИПТОГРАФІЧНИХ ХЕШ-ФУНКЦІЙ
Лужецький В.А., Кисюк Д.В.    149

ЗАСТОСУВАННЯ K-АРНОГО МЕТОДУ ЕВКЛІДА ДЛЯ ПОШУКУ МУЛЬТИПЛІКАТИВНО ОБЕРНЕНОГО ЕЛЕМЕНТА У КІЛЬЦІ ЛИШКІВ ЗА МОДУЛЕМ M
Дичка І.А., Онай М.В., Бартков’як А.Ю.    151

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ХЕШУВАННЯ ТА БЛОКОВИХ ШИФРІВ: УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПІДХІД
Коваленко Б. А., Кудін А. М.    154

НАДЛИШКОВІСТЬ ЯК ПОТОКОВИЙ СТЕГОКОНТЕЙНЕР
Самойленко Д. М.    157

ВИЯВЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ DDOS-АТАК
Войтович О. П., Фесенко А. І.     159

АВТОМАТИЗАЦІЯ ФАЗЗІНГУ
Войтович О.П., Шашков Р.В.    161

КЛАСИФІКАЦІЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ WEB-РЕСУРСІВ
Войтович О.П., Ювковецький О.С.    163

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Дудатьєв А.В., Коротаєв Д.О.    165

ЗАСТОСУВАННЯ РЕГІСТРІВ ЗСУВУ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ ЗАШУМЛЕННЯ
Ходаківський С.А.    167

АВТЕНТИФІКАЦІЯ ЗА КЛАВІАТУРНИМ ПОЧЕРКОМ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ
Кондратенко Н.Р., Мельник Л.С.    169

ФОРМУВАННЯ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУ СЕАНСОВИХ КЛЮЧІВ
Глущенко В.Є., Петришин М.Л.    172

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ОПЕРАТОРІВ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
Темніков В.О.    174

УТОЧНЕНІ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ ДСТУ 7624:2014 ДО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТА ЛІНІЙНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ
Яковлєв С.В.    176

СКАЛЯРНЕ МНОЖЕННЯ ТОЧКИ ЕЛІПТИЧНОЇ КРИВОЇ У ПОЛІ GF(P) З ПОДАННЯМ МНОЖНИКА У СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ З ПОДВІЙНОЮ ОСНОВОЮ
Онай М.В., Соколовська А.В.    178

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИ С АДАПТИВНЫМИ МЕТОДАМИ КОДИРОВАНИЯ
Крылова В.А., Мирошник А.Н.    181

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РЕТРАНСЛЯЦІЇ RTSP ВІДЕО ПОТОКІВ
А.М.Червак    184

КРИПТОГРАФІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПСЕВДОНЕДЕТЕРМІНОВАНИХ БЛОКОВИХ ШИФРІВ
Остапенко А. В.    187

МОДЕЛІ ПСЕВДОНЕДЕТЕРМІНОВАНОВАНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Баришев Ю. В.    189

ПРАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ Ρ-МЕТОДУ ФАКТОРИЗАЦІЇ ПОЛЛАРДА ЗА ШВИДКОДІЄЮ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОБЧИСЛЕНЬ: ВИБІР КРОКОВОЇ ФУНКЦІЇ
Селюх П.В.    191

СЕКЦІЯ 6. Математичне та імітаційне моделювання систем    193

ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИПАДКОВИХ НЕГАУСОВИХ КОРЕЛЬОВАНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПОЛІНОМА
Палагін В.В., Івченко О.В.    193

ЗАГАЛЬНА ПЕРША КРАЙОВА ЗАДАЧА ДЛЯ РІВНЯННЯ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ТИПУ З КУСКОВО-НЕПЕРЕРВНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ
Тацій Р.М., Карабин О.О., Чмир О.Ю.    196

СИНТЕЗ ТРІЙКОВИХ КВАНТОВИХ/ЗВОРОТНИХ ПРИСТРОЇВ
Дейбук В.Г.    198

ЗАГАЛЬНА ТРЕТЯ КРАЙОВА ЗАДАЧА ДЛЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ З КУСКОВО-
НЕПЕРЕРВНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ ТА СТАЦІОНАРНОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ
Пазен О.Ю., Стасюк М.Ф. , Тацій Р.М.  201

ГЕНЕТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЗВОРОТНОГО АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ В БАЗИСІ ЕЛЕМЕНТІВ ФРЕДКІНА
Вакалюк А.В., Дейбук В.Г.   203

MODEL OF MAGNETIC FILTER IN FLUID CLEANING SYSTEMS
Andrii Safonyk, Andrii Koval    206

ІНДУКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФОРМИ ТЕРМІЧНИХ КРИВИХ
ОХОЛОДЖЕННЯ  ЛИВАРНИХ РОЗПЛАВІВ
Е.В.ЗахарченкоК.А Сіренко, О.В. Богдан, О.Л.Гончаров, В.П.Кравченко, О.В.Кравченко    208

МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ У БАГАТОШАРОВІЙ ПЛИТІ
Власій О.О., Кусій М. І. , Стасюк М.Ф.    210

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СИНТЕЗУ ВБУДОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ СПОСОБІВ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ НЕПЕРЕРВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Коваленко К.О., Воробець Г.І.    212

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПУЛЬСАЦІЇ РІДИННОГО МЕНІСКА В ОКОЛІ МАКСИМАЛЬНОГО ТИСКУ
Малько О. Г., Малько А. О.    214

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОТОТИПА ИНТЕРАКТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СУДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Шибаева Н.О., Рудниченко Н.Д., Бойко В.Д.   217

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ
Кондратенко Н.Р., Снігур О.О.    219

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕМІСІЇ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ПРИ ЗНЕЛІСНЕННІ БОЛОТИСТИХ ГРУНТІВ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГЕОПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ ЛІСУ
Густі М.І.    222

СИТУАЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА МЕТОДИ, ЩО ҐРУНТУЮТЬСЯ НА РОЗПІЗНАВАННІ СТРУКТУРИ ВХІДНОЇ  ІНФОРМАЦІЇ В КОМБІНАТОРНІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ
Тимофієва Н.К.    224

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕОДНОРІДНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ
Гладка О.М.    226